U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

Bitte geben Sie eine gültige eMail-Adresse ein.
JARENLANGE DUURZAME ROZEN JARENLANGE DUURZAME ROZEN
Ab 100 € Versandkostenfrei
JARENLANGE DUURZAME ROZEN

HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht voor consumenten
Consumenten hebben bij het sluiten van een overeenkomst via televerkoop een herroepingsrecht van 14 dagen. Een consument is iedere natuurlijke persoon die de overeenkomst voor een doel sluit dat overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsuitoefening kan worden toegeschreven (§ 13 BGB). Er is sprake van een overeenkomst via televerkoop, wanneer de overeenkomst onder uitsluitend gebruik van telecommunicatiemiddelen - met name per brief, telefoon, e-mail of fax - of via het internet wordt gesloten.

Herroepingsinformatie

Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de expediteur is, de artikelen in bezit heeft genomen. Indien het om een overeenkomst met meerdere artikelen gaat die u in het kader van een uniforme bestelling hebt besteld en die gescheiden worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de expediteur is, het laatste artikel in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons

GRACE & FRIENDS GmbH
GRACE Flowerbox
Großbeerenstraße 2
12107 Berlijn
Telefaxnummer: +4930 55236771
Email: [email protected]


door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een via de post verzonden brief, een fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, wat echter niet verplicht is.

Voor het garanderen van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de verklaring over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, exclusief van de leveringskosten (en uitgezonderd de aanvullende kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden, gunstige standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk 14 dagen vanaf de dag te restitueren waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u wegens deze restitutie vergoedingen in rekening gebracht.

U dient de artikelen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte stelt, naar ons terug te zenden of aan ons over te dragen. De termijn wordt verleend, wanneer u de artikelen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.
De directe kosten voor terugzending komen ten laste van u.

U moet een eventueel waardeverlies van de artikelen alleen betalen, wanneer dit waardeverlies is te herleiden naar een niet-noodzakelijke, te controleren omgang van u met de gesteldheid, eigenschappen en functieprincipes van de artikelen.

Houd er rekening mee dat extra belastingen en douanerechten buiten Duitsland verschuldigd zijn.

Er vindt geen terugbetaling van de verzendkosten plaats, tenzij het artikel beschadigd is of u uw bestelling heeft geannuleerd in overeenstemming met de klantenservice op tijd.

U ontvangt uw geld terug in de vorm van de oorspronkelijke betalingswijze. Als uw bestelling is verzonden naar een locatie binnen de EU, worden alle belastingen terugbetaald. Buiten de EU zijn echter wel douanerechten van toepassing die niet door GRACE Flowerbox kunnen worden terugbetaald. In de meeste gevallen kunnen deze echter worden aangevraagd bij uw lokale douanekantoor. Omdat dit niet voor alle landen geldt, raden wij u aan om voor grensoverschrijdende retourzendingen gebruik te maken van een douane-expediteur.

Houd er rekening mee dat de duur van een terugbetaling afhankelijk is van de verwerkingstijd van uw betalingsdienstaanbieder en tot veertien werkdagen kan duren.

 

Modelformulier voor herroeping

Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en terug te sturen naar:

GRACE & FRIENDS GmbH
GRACE Flowerbox
Großbeerenstraße 2
12107 Berlijn
Email: [email protected]

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende artikelen (*)/het verlenen van de volgende service (*):

.................................................


Besteld op (*)/ontvangen op (*) ..................................................

Naam consument(en) .................................................

Adres consument(en) ..................................................
.................................................. ..................................................

Handtekening(en) consument(en) (alleen bij verklaring op papier)

.................................................. Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Uitsluiting van het herroepingsrecht

Er is echter geen herroepingsrecht bij de volgende overeenkomsten:

1. overeenkomsten voor de levering van artikelen die niet zijn geprefabriceerd en waarbij voor de productie een individuele selectie of bepaling door de consument maatgevend is, of die uniform op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegespitst;

2. overeenkomsten voor de levering van artikelen die snel kunnen bederven (met name bloemen) of waarvan de vervaldatum snel werd overschreden;

3. overeenkomsten voor de levering van verzegelde artikelen die om redenen van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet voor teruggave zijn geschikt, wanneer hun verzegeling na levering werd verwijderd;

4. overeenkomsten voor de levering van audio- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na de levering werd verwijderd.

Aanwijzing: let erop dat het bij verse snijbloemen om snel bederfelijke artikelen gaat en dat hiervoor geen herroepingsrecht bestaat.